§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

§ 2. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podawanych w celu prowadzenia terapii eksperymentalnej jest Regenmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. prof. M.Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków (dalej jako „Regenmed”). Regenmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. powołała Inspektora Ochrony Danych pana Dawida Bochenka, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim Regenmed udostępnia adres email: inspektor@regenmed.pl

§ 3. Konieczność przekazania danych osobowych

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla wykonania umowy.

§ 4. Zakres danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii

1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak: a. nazwisko i imię (imiona), b. data urodzenia, c. oznaczenie płci, d. adres miejsca zamieszkania, e. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, f. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania. g. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność kwalifikacji do terapii oraz prowadzenia terapii przez Regenmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

§ 5. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

a) dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz świadczenia usługi medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO) Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności Regenmed w ramach realizacji umów zawartych z Pacjentami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Pacjenta. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla kwalifikacji do Terapii, prowadzenia Terapii wraz z ewentualną hospitalizacją oraz wykonania usługi zgodnie z umową.

b) dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

c) Jako podmiot leczniczy Regenmed podlega szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym np. z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Regenmed lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Regenmed przetwarza dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

a) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

b) dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,

§ 6. Odbiorcy danych osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na Regenmed obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, firmy świadczące usługi księgowe oraz IT, biura tłumaczeń, instytucje płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz Regenmed. Ponadto dane mogą być przekazywane tylko podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Regenmed i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Regenmed oraz pod warunkiem zachowania poufności. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.

§ 7. Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej z Regenmed umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

b) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Regenmed w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów oraz świadczenia usług medycznych – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Regenmed;

c) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Regenmed, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

§ 8. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,

b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy Regenmed przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

c) żądania przeniesienia danych osobowych; przeniesienie polega na otrzymaniu od Regenmed Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 9. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

1. Dane osobowe gromadzone przez Regenmed pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pacjentów.