§ 1. Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe i teleadresowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Serwis zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia r., (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do celów nawiązania kontaktu z RegenMed. W pozostałych przypadkach korzystanie z Serwisu jest anonimowe.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Administratorem danych jest RegenMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67c/U13, NIP: 6751544330, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617454 zwana dalej "Administratorem".

§ 2. Dane zbierane przez Administratora

1. Korzystając z formularza kontaktowego Użytkownik dobrowolnie podaje swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres email, numer telefonu, a także może podać informacje o swoim stanie zdrowia, które wykorzystywane są w celu nawiązania kontaktu przez Administratora i przedstawienia oferty usług lub udzielenia dodatkowych informacji. Mimo, iż podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niemożnością nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty usług lub udzielenia dodatkowych informacji. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizacji ich treści i ich usunięcia w dowolnym momencie, z wyjątkiem czasowej niedostępności serwisu wynikającej z przeprowadzanych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej. W celu zgłoszenia żądania należy skorzystać z adresu e-mail: biuro@regenmed.pl. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Zabezpieczenie danych

1. Serwis regenmed.pl stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).

§ 4. Pliki Cookies

1. W celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz monitorowania korzystania z niego, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw. ?cookies? ? dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Technologia ta nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o odwiedzających Serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

2. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, przechowywane są przez czas nieokreślony. Administrator może wykorzystywać je do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących Administratorowi usługi wsparcia informatycznego.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany w zapisach wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu opublikowania nowej treści Polityki Prywatności chyba, że z treści samej zmiany wynikać będzie co innego.